Projekt SENSoR

Projekt SENSoR je program ocenjevanja in rangiranja cest glede na stanje cestišča in obcestnega prostora glede na stopnjo tveganja prometnih nesreč. V sklopu South East Europe Transnational Cooperation Programme je bilo vključenih 15 držav jugovzhodne Evrope. Slovenski del programa sta izpeljala AMZS in Univerza Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Prometno tehniški intštitut.

Glavne ugotovitve so, da je 70 odstotkov avtocestnih odsekov ocenjenih od tri do pet zvezdic, slabše pa je stanje na državnih cestah (G1, G2, R1 in R2), kjer je bilo 60 odstotkov odsekov ocenjenih z največ dvema, tretjina pa celo samo z eno zvezdico.

Predlagani so bili tudi sledeči ukrepi, ki bi v naslednjih 20 letih pripomogli k zmanjšanju prometnih nesreč:
• namestitev varnostnih ograj,
• odstranitev ali zaščita ovir v obcestnem prostoru (jarki, prepusti, nezavarovane brežine vkopov, drogovi cestne razsvetljave in drevesa, hiše, zidovi in podobno, nosilne konnstrukcije cestnih objektov.....),
• ropotne črte,
• optično vodenje s talnimi označbami,
• širši robni pasovi, tudi z asfaltiranjem bankin,
• sredinske razmejitve smernih vozišč,
• zavijalni pasovi v križiščih, urejanje križišč,
• pasovi 2+1 na dolgih vzponih ter pasovi za prehitevanje,
• preplastitve,
• širitev voznih pasov,
• cestna razsvetljava.