Pravne podlage

Evropska direktiva 2008/96/ES

Evropska komisija je izdala Direktivo o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture št. 2008/96/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008. Direktiva o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture je začela veljati novembra 2008. Cilj Direktive je zagotoviti, da je varnost vključena v načrtovanje, oblikovanje in obratovanje cestne infrastrukture v vseevropskem cestnem omrežju (TEN).

Direktiva od držav članic zahteva določitev in izvajanje postopkov v zvezi z oceno učinka varnosti v prometu, preverjanjem varnosti v prometu, upravljanjem varnosti cestnih omrežij in varnostnimi pregledi cest.Direktiva se uporablja za ceste, ki so del TEN omrežja, ne glede na to, ali so v fazi umeščanja v prostor, projektiranja, gradnje ali obratovanja. Države članice lahko določbe Direktive kot dobro prakso uporabljajo tudi za prometno infrastrukturo drugih državnih cest, ki niso vključene v TEN.

Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010)

Zakon o cestah uvaja Direktivo o varnosti cestne infrastrukture v slovensko zakonodajo. Predpisuje postopke presoje s stališča prometne varnosti za različne stopnje načrtovanja in uporabe cest. Opredeljuje tudi razvrščanje cestnega omrežja glede na varnost prometa. Z zakonom je predpisano pogoji, ki jih morajo izpolnjevati presojevalci, njihovo začetno in obdobno izobraževanje ter preverjanje njihove strokovne usposobljenosti.

V skladu z določili zakona presojevalce varnosti cest imenuje minister, pristojen za promet. Javna agencija za varnost prometa za namen spremljanja usposobljenosti imenovanih presojevalcev varnosti cest vzpostavi in vodi njihovo evidenco.

Pravilnik o preverjanju varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest

Pravilnik obravnava, določa in ureja naslednja področja pristojnosti presojevalcev,  imenovanje, naloge in pristojnosti strokovnega kolegija presojevalcev, vse faze presoje od ocene učinka na varnost v prometu, preverjanja varnosti v prometu do pregledovanja varnosti obstoječih cest, način izvajanja presoje prometne varnosti za cestno infrastrukturo na javnih cestah, z opisi postopkov, odgovornosti in nalog posameznih udeležencev v postopku.