Zakonodaja

  • Natisni

 

Za načrtovalce varnih prometnic so pomembni predvsem predpisi s področja načrtovanja cestne infrastrukture, kot so Zakon o cestah, Pravilnik o projektiranju cest, Pravilnik o cestnih priključkih javne ceste, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah.


Ob tem je potrebno poudariti, da številne tehnične smernice, ki podrobneje urejajo posamezna področja načrtovanja cestne infrastrukture ravno tako še niso uradno potrjene.

V podmenujih sledimo oz. spremljamo najnovejše sprejete predpise, v predlogih pa zbiramo pobude za sprejem novih ali spremembo obstoječih predpisov. Vabimo tudi vas, da nam tukaj posredujete svoje predloge s tega področja.